ധനുവച്ചപുരം ഗവ. ഐടിഐയ്ക്കായി നിര്‍മ്മിച്ച പുതിയ കെട്ടിടം ഉൽഘാടനം