പേരാമ്പ്ര മണ്ഡലത്തെ തരിശുരഹിത മണ്ഡലമാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ‘നെല്ല് എന്റെ അന്നം, എല്ലാവരും പാടത്തേക്ക്’  ക്യാപെയ്നിംങിന്റെ ഭാഗമായി പേരാമ്പ്ര ആവളപാണ്ടിയില്‍ നടന്ന നടീല്‍ ഉത്സവം 

Please follow and like us: