ഫാക്ടറീസ് ആൻഡ് ബോയിലേഴ്സ് വകുപ്പ് കൊല്ലം ആശ്രാമത്തുള്ള ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഹൈജിൻ ലബോറട്ടറി അങ്കണത്തിൽ തൊഴിലാളി സംഘടനാ നേതാക്കള്ക്കായി സംഘടിപ്പിച്ച തൊഴിൽജന്യരോഗങ്ങളും,ആരോഗ്യവും ബോധവൽക്കരണ ശിൽപശാല ഉൽഘാടനം

Please follow and like us: