സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങള്‍ അറിയിക്കുന്നതിനായി കേന്ദ്ര തൊഴില്‍ നൈപുണ്യവും സംരഭകത്വവും വകുപ്പ് മന്ത്രി  ശ്രീ രാജീവ് പ്രതാപ് റൂഡിയുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ നിന്ന്

Please follow and like us: