റേഷൻ വാങ്ങുന്ന എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും തന്റെ വിഹിതം ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് ഉള്ള ബയോമെട്രിക് സാങ്കേതിക സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ച് റേഷൻ കടകളിൽ പോയിന്റ് ഓഫ് സെയിൽ യന്ത്രങ്ങൾ പ്രവർത്തിപ്പിച്ച് ധാന്യങ്ങൾ വിതരണം നടത്തും. മറ്റൊരാൾക്കും തന്റെ റേഷൻ വിഹിതം എടുത്തു മാറ്റാൻ സാധ്യമല്ലാതെ വരും.  ഏതൊക്കെ റേഷൻ കടകൾ ഒരു ദിവസം