*ലീഗല്‍ മെട്രോളജി വകുപ്പ് കോള്‍ സെന്റര്‍ മന്ത്രി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു റേഷന്‍ കടകളില്‍ മികച്ച ഗുണനിലവാരമുള്ള ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങളാണ് വിതരണം ചെയ്യുന്നതെന്നും ഏതെങ്കിലും റേഷന്‍കടയില്‍ മോശം ധാന്യങ്ങള്‍ വിതരണം ചെയ്യുന്നതായി പരാതി ലഭിച്ചാല്‍ അന്വേഷിച്ച് നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും ഭക്ഷ്യ-സിവില്‍ സപ്ലൈസ്, ലീഗല്‍ മെട്രോളജി വകുപ്പ് മന്ത്രി  പി. തിലോത്തമന്‍ പറഞ്ഞു. ഇ-