ആലപ്പുഴ: റേഷൻ കടകൾ മുങ്ങിയ ഇടങ്ങളിലെ വില്ലേജ് അധികൃതരുടെ സാനിധ്യത്തിൽ നഷ്ടം കണക്കാക്കി മോശമായവ നശിപ്പിക്കുമെന്ന് ഭക്ഷ്യമന്ത്രി പി.തിലോത്തമൻ. നിലവിൽ മുങ്ങിയ റേഷൻകടകൾ മാറ്റി പുതിയ കേന്ദ്രത്തിൽ തുറക്കാൻ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൈനകരിയിൽ, ബോട്ടിൽ ഇ.പോസ് മെഷീനുപയോഗിച്ച് റേഷൻ വിതരണം ചെയ്യും. ഒരു കാരണവശാലും അരി വിതരണം മുടങ്ങില്ലെന്നും അദ്ദേഹം