നമ്പര്‍ തീയതി പത്രം പത്രവാര്‍ത്തകള്‍ 
01 09–06-2022 ജനയുഗം 
02  06-10-2022 കേരളാ കൌമുദി 
03  06-10-2022 ജനയുഗം 

 

04 13-10-2022 ജനയുഗം 

 

05 03-09-2022 ജനയുഗം 
06 05-09-2022 മലയാള മനോരമ 
07 06-09-2022 ജനയുഗം 
08 14-09-2022 ദേശാഭിമാനി 
09 19-09-2022 ദേശാഭിമാനി 
10 24-09-2022 ദേശാഭിമാനി 
11 15-10-2022 ദേശാഭിമാനി 
12 29-10-2022 ദേശാഭിമാനി 
13 03-11-2022 ദേശാഭിമാനി 
14 03-11-2022 ജനയുഗം 
15 04 -11-2022 മലയാള മനോരമ 
16 10-11-2022 ദേശാഭിമാനി 
17 18 -11-2022 ജനയുഗം 
18 19-11-2022  ദേശാഭിമാനി 
19 22-11-2022 കേരള കൌമുദി 
20 24-11-2022 മാതൃഭൂമി 
21 26-11-2022 മാധ്യമം 
22 17-11-2022 ജനയുഗം 
23 19-11-2022 ദേശാഭിമാനി 
24 20-11-2022  മാധ്യമം 
25 21 -11-2022 ദേശാഭിമാനി 
26 24 -11-2022 ജനയുഗം 
27 27 -11-2022 ജനയുഗം 
28 30 -11-2022 മംഗളം 
29 09-01-2023 മാതൃഭൂമി 
30 11-01-2023 മലയാള മനോരമ 
31 12-01-2023 ദേശാഭിമാനി 
32 13-01-2023 ജനയുഗം 
33 23-01-2023 മലയാള മനോരമ 
34 24-01-2023 ജനയുഗം 
35 25-01-2023 ദീപിക 
36 01-02-2023 ജനയുഗം 
37 07-02-2023 ജനയുഗം 
38 13-02-2023 ജനയുഗം 
39 13-02-2023 ജനയുഗം 
40 14-02-2023 ജനയുഗം 
41      
42      
43      
44      
45      
46      
47      
48      
49      
50      
51      
52      
53