നമ്പര്‍ തീയതി പത്രം പത്രവാര്‍ത്തകള്‍ 
01 09–06-2022 ജനയുഗം 
02  06-10-2022 കേരളാ കൌമുദി 
03  06-10-2022 ജനയുഗം 

 

04 13-10-2022 ജനയുഗം 

 

05 03-09-2022 ജനയുഗം 
06 05-09-2022 മലയാള മനോരമ 
07 06-09-2022 ജനയുഗം 
08 14-09-2022 ദേശാഭിമാനി 
09 19-09-2022 ദേശാഭിമാനി 
10 24-09-2022 ദേശാഭിമാനി 
11 15-10-2022 ദേശാഭിമാനി 
12 29-10-2022 ദേശാഭിമാനി 
13 03-11-2022 ദേശാഭിമാനി 
14 03-11-2022 ജനയുഗം 
15 04 -11-2022 മലയാള മനോരമ 
16 10-11-2022 ദേശാഭിമാനി 
17 18 -11-2022 ജനയുഗം 
18 19-11-2022  ദേശാഭിമാനി 
19 22-11-2022 കേരള കൌമുദി 
20 24-11-2022 മാതൃഭൂമി 
21 26-11-2022 മാധ്യമം 
22 17-11-2022 ജനയുഗം 
23 19-11-2022 ദേശാഭിമാനി 
24 20-11-2022  മാധ്യമം 
25 21 -11-2022 ദേശാഭിമാനി 
26 24 -11-2022 ജനയുഗം 
27 27 -11-2022 ജനയുഗം 
28 30 -11-2022 മംഗളം 
29 09-01-2023 മാതൃഭൂമി 
30 11-01-2023 മലയാള മനോരമ 
31 12-01-2023 ദേശാഭിമാനി 
32 13-01-2023 ജനയുഗം 
33 23-01-2023 മലയാള മനോരമ 
34 24-01-2023 ജനയുഗം 
35 25-01-2023 ദീപിക 
36 01-02-2023 ജനയുഗം 
37 07-02-2023 ജനയുഗം 
38 13-02-2023 ജനയുഗം 
39 13-02-2023 ജനയുഗം 
40 14-02-2023 ജനയുഗം 
41 02-03-2023 ജനയുഗം 
42 10-03-2023 ജനയുഗം 
43 27-03-2023 ജനയുഗം 
44 29-03-2023 മാധ്യമം 
45 04-04-2023 ജനയുഗം 
46 10-04-2023 കേരള കൌമുദി 
47 13-04-2023 ദേശാഭിമാനി 
48 19-04-2023 ദേശാഭിമാനി 
49 27-04-2023 ജനയുഗം 
50 03-05-2023 മലയാള മനോരമ 
51 03-05-2023 ദേശാഭിമാനി 
52 03-05-2023 ദേശാഭിമാനി 
53 03-05-2023 ജനയുഗം 
54 11-05-2023 ജനയുഗം 
55 12-05-2023 ദേശാഭിമാനി 
56 15-05-2023 ജനയുഗം 
57 16 -05-2023 കേരള കൌമുദി 
58 17 -05-2023 ജനയുഗം 
59 17 -05-2023 ജനയുഗം 
60 18 -05-2023 ദേശാഭിമാനി 
61 18 -05-2023 ജനയുഗം 
62 18 -05-2023 ജനയുയഗം 
63 18 -05-2023 ജനയുഗം 
64 19 -05-2023 ദേശാഭിമാനി 
65 23 -05-2023 ജനയുഗം 
66 25 -05-2023 മലയാള മനോരമ 
67 29 -05-2023 ജനയുഗം 
68 13-06-2023 ജനയുഗം 
69 13-06-2023 ജനയുഗം 
70 17-06-2023 ദേശാഭിമാനി 
71 06-07-2023 മാതൃഭൂമി 
72 08-07-2023 ജനയുഗം 
73 09-07-2023 ജനയുഗം 
74 25-07-2023 ജനയുഗം 
75 31-07-2023  ദീപിക 
76 08-08-2023 മാതൃഭൂമി 
77      
78      
79      
80      
81      
82      
83      
84      
85      
86      
87      
88      
89      
90