കോട്ടയം ജില്ലയിലെ വാഴൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സംഘടപ്പിച്ച “പ്ലാവ് ഗ്രാമം “ഫലവൃക്ഷതൈ വിതരണം ഉദ്ഘാടനം നിർവ്വഹിച്ചു.