പ്രധാന വിവരങ്ങള്‍

ഫോണ്‍ & വിലാസം

ഓഫീസ് റസിഡന്‍സ് സ്ഥിര മേല്‍വിലാസം
റൂം നമ്പർ. എസ്-210(പഴയത്-644)
സെക്കന്റ് ഫ്ലോർ
സൗത്ത് ബ്ലോക്ക്
സെക്രട്ടറിയേറ്റ്
തിരുവനന്തപുരം
ടെലി. 0471-2333371
മൊബ. 9400662244
ഇ-മെയിൽ. Min.food@kerala.gov.in
അജന്ത,
ഓപ്പോസിറ്റ് രാജ്ഭവൻ
വെള്ളയമ്പലം
തിരുവനന്തപുരം
ടെലി. 0471-2317952
ദേവിക,
എൻഎസ്എസ് കോളേജ് റോഡ്
55/1355(1)
കൈമനം
തിരുവനന്തപുരം

വിലാസം

മന്ത്രിയുടെ പേഴ്‌സണല്‍ സ്റ്റാഫ്

തസ്തിക പേര് ഫോണ്‍
ഓഫീസ് മൊബൈല്‍
പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി ശ്രി. പി. പ്രദീപ് കുമാർ 0471- 2517270 9400066444
അഡീഷണൽ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി ശ്രി. ജയറാം ടി. 0471- 2517262 9446443064
അഡീഷണൽ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി ശ്രീ. ബേബി കാസ്ട്രോ എ. എൻ 0471- 2517271 9446380890
അഡീഷണൽ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി ശ്രീ. നജുമുദ്ദീൻ എസ്. 0471- 2518919 9447309235
അസ്സിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി ശ്രീമതി. മനീഷ സുരേന്ദ്രൻ 0471- 2517268 9495152531
അസ്സിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി ശ്രി. അജേഷ് എം. ഔസേഫ് 0471- 2517272 8921500553
അസ്സിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി ശ്രീമതി. പ്രിയ സി. നായർ 0471- 2517419 9446080996
അസ്സിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി ശ്രീ. രാജേന്ദ്രകുമാര്‍  കെ ജി 0471- 2517419 7907762654
പേഴ്സണൽ അസിസ്റ്റന്‍റ് ശ്രീ. അഭിലാഷ് ആർ. 0471- 2517264 9747434740
അഡീഷണൽ പേഴ്സണൽ അസിസ്റ്റന്‍റ് ശ്രീ. സച്ചിൻ സി.എസ്. 0471- 2517264 9847841009

വിവരാവകാശം

വിവരാവകാശം

സ്റ്റേറ്റ് പബ്ലിക് ഇൻഫോർമേഷൻ ഓഫീസർ ശ്രീമതി. പ്രിയ സി നായർ
അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി
ഫോൺ: 0471- 2517419
മൊബ്: 9446080996
ഇ-മെയിൽ:min.food@kerala.gov.in
അപ്പെലേറ്റ് അതോറിറ്റി ശ്രീ. ജയറാം ടി.
അഡീഷണൽ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി
ഫോൺ: 0471- 2517262
മൊബ്:9446443064
ഇ-മെയിൽ:jayaramtvla@gmail.com