മുൻഗണനാ റേഷൻ കാർഡുകളുടെ നെടുമങ്ങാട് താലൂക്ക്തല വിതരണോദ്ഘാടനം നടന്നു.