റേഷൻ വ്യാപരികളുടെ കമ്മിഷൻ വിതരണത്തിനായി 25.96 കോടി രുപ അനുവദിച്ചു. സെപ്‌തംബറിലെ കമ്മിഷൻ വിതരണത്തിനായി തുക വിനിയോഗിക്കും. ദേശീയ ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ പദ്ധതി പ്രകാരം കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽനിന്ന്‌ ലഭിക്കേണ്ട തുകകൾ 742.62 കോടി രൂപ കുടിശികയാണ്‌. ഈ സാഹചര്യത്തിലും റേഷൻ വ്യാപരികളുടെ കമ്മീഷൻ അനുവദിക്കാൻ സംസ്ഥാനം തിരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു.