സൗജന്യ ഭക്ഷ്യക്കിറ്റുകളുടെ വിതരണം 14.5 ലക്ഷം കഴിഞ്ഞു 

ഈ വര്‍ഷത്തെ ഓണത്തിനോടനുബന്ധിച്ച് സംസ്ഥാത്തെ റേഷന്‍ കാര്‍ഡുടമകള്‍ക്ക് വിതരണം ചെയ്യുന്ന ഭക്ഷ്യക്കിറ്റുകളുടെ എണ്ണം 14.5 ലക്ഷം (വൈകുന്നേരം 6.45 നുള്ള കണക്കനുസരിച്ച്) കഴിഞ്ഞു. ആഗസ്റ്റ് 23ന് ആരംഭിച്ച വിതരണം സര്‍ക്കാര്‍ ലക്ഷ്യമിട്ടിരുന്നതുപോലെ പുരോഗമിച്ചുവരുന്നു. ആഗസ്റ്റ് 23ന് 1,75,398 പേരും 24ന് 3,53,109 പേരും 25 ന് 9,21,493 പേരും (വൈകുന്നേരം 6.45 വരെ) ഭക്ഷ്യക്കിറ്റുകള്‍ കൈപ്പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ആഗസ്റ്റ് 23, 24 തീയതികളില്‍ AAY (മഞ്ഞ) കാര്‍ഡുടമകള്‍ക്കും, 25, 26, 27 എന്നീ തീയതികളില്‍ PHH (പിങ്ക്) കാര്‍ഡുടമകള്‍ക്കുമാണ് കിറ്റ് വിതരണം ക്രമീകരിച്ചിരുന്നത്. എന്നാല്‍ NPS, NPNS കാര്‍ഡുടമകളും ഈ ദിവസങ്ങളില്‍ കിറ്റുകള്‍ കൈപ്പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. വിതരണം സുഗമമാക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയാണ് ഓരോ വിഭാഗം കാര്‍ഡുടമകള്‍ക്കും പ്രത്യേക തിയതികള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിച്ചിരുന്നത്. എന്നാല്‍ എല്ലാ വിഭാഗം കാര്‍ഡുടമള്‍ക്കും ഈ ദിവസങ്ങളില്‍ കിറ്റുകളുടെ ലഭ്യതയ്ക്കനുസരിച്ച് റേഷന്‍ കടകളില്‍ നിന്നും കിറ്റുകള്‍ കൈപ്പറ്റാവുന്നതാണ് .